“Gezien de grote vervangings- en renovatieopgave waar Limburg voor staat, levert dit een waardevolle bijdrage. Daarbij hoort ook het slopen en renoveren van woningen. Hierbij is naast aandacht voor duurzame energie vooral ook aandacht voor het sluiten van materiaal- en grondstoffenkringlopen nodig.”

 

- Erik Koppe , Gedeputeerde voor Financiën, Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving